Wednesday, April 23, 2008

ITK 08

”OPI VALITSEMAAN - OLE AIKAASI EDELLÄ”

Otsikko kuvastaa tämän vuoden ITK-päivien teemaa. ”Digiajan natiivi” eli nykypäivän oppija aloittaa tietotekniikan käytön entistä varhaisemmassa vaiheessa ja suuntautuu sen käytössä syvemmälle tasolle. Nykyajan nopeat innovaatiot tarjoavat samaan aikaan sekä haasteita, että mahdollisuuksia. Oppia voi ilman tekniikkaakin, mutta tietotekniset valmiudet ovat yksi nykyajan perustaitoja. Nykyajan opettajalla on sekä haaste, että jossain määrin myös velvollisuus pysyä menossa mukana. Opettajan tulee haastaa mediat oppisisältöihin, ei toisinpäin. Epäily on sallittua! Entisen tietoyhteiskuntastrategian tilalla on nykyään ”Hyvää elämää tietoyhteiskunnassa”-strategia.
(Lyhennelmä Opetushallituksen pääjohtajan Timo Lankisen konferenssin avausluennosta.)

Toisaalla seminaarissa pohditaan tietotekniikan käytön todellisuutta ja resurssien riittävyyttä. Oppilaat osaavat ja käyttävät tietotekniikkaa runsaasti kotonaan, joka onkin sen osaamiselle olennaista. Koulujen kesken voi olla suuriakin eroja, osassa kouluista tekniikan käyttö on rutiininomaista, näennäistä ja tehotonta tiedonhakua, kun taas toisaalla tietotekniikka on valjastettu olemassa olevien opetuskäytäntöjen korvaamiseen.

Nykyään voidaan puhua eriytyneistä kulttuureista, joissa sukupuolella, iällä ja erilaisilla identiteeteillä on merkitystä. Yli 35 vuotiailla sukupuolien välinen ero on selkeä, kun taas nuorilla sen suhteen ei ole havaittavissa samansuuruisia eroja. Ikä vaikuttaa puolestaan siihen mihin tarvitsemme tietotekniikkaa. Nuoret ovat käytöltään laaja-alaisia (pelaavat, harrastavat ja pitävät yhteyttä). Aikuiset käyttävät sitä työssään sähköpostin lukuun ja tiedonhakuun. Tästä nousee uusia kysymyksiä ”Voiko tai pitääkö digitaalista kuilua ylittää?” ja ”Mikä on koulun ja opetuksen vastuu?”. Koulu on oppimiseen erikoistunut paikka, jossa oppilas voi oppia vastuuta internetin turvallisesta käytöstä ja jossa oppilas oppii hakemaan, tuottamaan ja arvioimaan tietoa.
(Lyhennelmä tutkija Liisa Ilomäen, Helsingin yliopisto luennosta
”Aina niin ei käy kuin haaveillaan – tietotekniikan käytön todellisuua”)

”Onko kaikki kiinni tekniikasta” luennolla pohdittiin tulevaisuuden oppimisympäristöjä, nykyajan haasteita ja teknologian tarkoitusta. Kouluilla ei ole monopolia tietoon, sitä tulvii joka puolelta. Ilmassa on iso joukko kysymyksiä: *Saadaanko tieto- ja viestintätekniikan avulla lisäarvoa
tiedon käsittelyyn ja oppimiseen?
*Helpottaako, monipuolistaako ja yksinkertaistaako se
opetusta ja oppimista?
*Vapautuuko sen avulla aikaa tiedon hankinnasta tiedon
pähkäilyyn?
*Kestääkö opettajan kantti sitä, että muna voi joskus olla
viisaampi kuin kana?

Tietotekniikan tulisi tukea ja edistää hyvää oppimista. Pedagogiset periaatteet viitoittavat tielle oikeaan suuntaan:
*tarve ja sisällöt
*ulkoa oppimisesta oikeisiin sisältöihin
*oppimiskeskeisyys
*osa pois, jotta uutta tilalle
*mieti, mikä on keskeistä
*tietäjä vai ymmärtäjä

Onnistumisen edellytyksiä ovat myös toimiva infrastruktuuri, terve toimintakulttuuri, aika tekemiseen ja vastuunotto.
(Lyhennelmä opettaja Timo Fordell, Patamäen koulu, Oulu /Tulevaisuuden luokkahuone ”Onko kaikki kiinni tekniikasta)


Kun tukitaan uusia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia, tulisi ottaa huomioon toimijoiden kirjo ja yleistämisen harha sekä antaa aikaa vaikutusten tuloksien syntymiselle. Tilastojen kautta meille tarjoutuu tutkittavasta asiasta yksityiskohtien sijasta vain yleiskuva.

Muutosprosessissa voidaan nähdä kaksi käsitystä:
*slow revolution
*active transformation
Koulu on aktiivinen muuttuja ja muutoksen hakija tuo parhaan tuloksen.

Onnistuneissa pilottikouluissa tvt:n käyttö on räätälöity vastaamaan koulun ja opettajien tarpeita ja osaamista. Tukemalla kouluja ja opettajia yksilöllisesti, tuetaan samalla koulun sisäistä muutosta. Tällaisia tukemisen muotoja ovat mm. seuraavat:
*pedagogiset mallit
*verkostoituminen
*tutkimustiedon levittäminen
*konsultointi
*ulkoisten organisaatioiden tukeminen
*teknisten resurssien lisääminen

Onnistuneissa kouluissa:
*annettiin tietoteknisten taitojen opetusta
*toteutettiin oppimisprojekteja (oppilaiden aktiivista
toimintaa, pitempiä, aikaa vieviä prosesseja, usean
oppiaineen yhdistäviä ja yhteisöllisiä hankkeita)
*autenttisten tektävien määrä lisääntyi
*opettajan rooli muuttui (organisoija, mahdollistaja,
rakenteellisen kehyksen mahdollistaja…)
*oppilaan rooli muuttui

Kehityksen edetessä on hyvä huomioida eri tasot, miettiä tavallisten koulujen tukimuotoja uudella tavalla, lisätä verkostoitumista, tukea ns. rajaopettajia (opettajia, jotka toimivat sekä opettajina, että vertaiskouluttajina) ja antaa enemmän innovatiivisia vapausasteita (konsulttina toimivalle opettajalle vähemmän tunteja). Kansallisella tasolla kuntien tehtävänä on tukea omien koulujensa kehittämistä.
(Lyhennelmä tutkija Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto/Tutkittua tietoa tietotekniikan käytöstä ja käytön ongelmista)

Epäkonferenssissa (konferenssin vapaamuotoinen ja sisältöinen osuus) ”Web x.0, aikalaishälinä, innoflaatiot ja muut harhanäyt” pohdittiin luovuutta ja innovaatioita. Tekniset sovellukset mahdollistavat yhteydenpidon ajasta ja paikasta riippumatta. Nykypäivän lukiolainen pitää yhteyttä kavereihinsa ympäri maailman varsin kätevästi sähköisten viestimien kautta. Viestintä ja sen moniulotteisuus ja laaja-alaisuus on nykyajan ilmiö ~aikapsyyke. Nykyajan verkkokaverit vastaavat entisajan kirjekavereita.

Tuntematon tekniikka pelottaa monia vanhempia, kun taas nuoret suhtautuvat siihen luontevammin. Siinä missä nuorten sanotaan passivoituvan ja vieraantuvan fyysisistä kontakteista tapahtuu myös vanhemman väestön keskuudessa heidän jämähtäessään iltaisin television eteen.

On hyvä pohtia miettimään eri tietoteknisten välineiden roolia ja merkitystä. Uudet sosiaalisen median välineet tarjoavat joukkoälyn ja vertaisvoiman hyödyntämismahdollisuuden. Sosiaalinen media toimii samalla periaatteella kuin sokerimuurahaisyhdyskunta, jonka jäsenet hajaantuvat eri paikkoihin ja viestivät keskenään tiedottaen hyvästä löydöstä. Esimekin tämänkaltaisesta toiminnasta löydät SOMETU-verkoston (Sosiaalinen media opetuksen tukena) sivuilta osoitteesta http://www.sometu.ning.com .
(Lyhennelmä Teemu Arina & Sam Inkilä / Web x.0, aikalaishälinä, innoflaatiot ja muut harhanäyt)
(Lyhennelmä Ville Venäläinen, Otava opisto / Sometu)