Saturday, December 8, 2007

OPETUKSEN JA OPPIMISEN UUSI SUUNTA

Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä; josta kirjoitin aikaisemmassa artikkelissani; pohdittiin kuinka integroida uutta perinteisen hyväksi havaittujen opetusmuotojen rinnalle.

Tekniikkaa ja tekninen kehitys eivät ole opetuksen itseisarvo, vaan apuväline, jonka avulla opettaja voi halutessaan monipuolistaa, laaja-alaistaa ja rikastuttaa opetustaan.

Ajatuksena erinomainen, toteutuksena varsin helppo, mutta käytännössä vielä monelle vieras. Yleisimmät esteet tekniikan käytölle lienevät aika, tietotaidon ja käytännön esimerkkien puute sekä mukavuustekijät. Koska haluan keskittyä yllä mainitsemiini osatekijöistä viimeiseen, jätän mainitsematta tekniikan, joka toki on kaiken toiminnan perusta ja edellytys.

Mukavuustekijät ovat minulle uusi tuttavuus, johon olen törmännyt omien kokeilujeni myötä. Nettisukupolvi käyttää internetiä surffailuun, kavereiden tapaamiseen (”chillailuun”) ja videoista ja musiikista nauttimiseen.

Kun tulee sitten aika käyttää nettiä ja sen mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen, tuntuu se vieraalta, vaikealta ja ehkä hiukan vastenmieliseltäkin. Johtuuko tämä netin kaksijakoisesta tiedon ja viihteen roolista? Vai johtuuko se asian uutuudesta? Ovatko mukavuustekijät sama kuin motivaatio?

Itse näkisin motivaation ja tietotaidon puutteen suurimpana haasteena. Moni opettaja ei tiedä kuinka käyttäisi uusia sovelluksia ja välineitä opetuksessaan mielekkäällä ja järkevällä tavalla. Mieltääkö moni opettaja netin vielä tiedonvälityskanavaksi, unohtaen tiedontyöstämis ja -jakamismahdollisuuden?

Sosiaalinen media on oiva apu ja piristys tähän, oikein käytettynä toki. Jokaisella meillä on oma PLE (Personal Learning Enviroment = henkilökohtainen oppimisympäristö), jota muokkaamme omia joskus muuttuviakin tarpeitamme vastaavaksi. Virtuaaliopetuksen päivillä Päivi Antjonen esitti sosiaaliselle medialle seuraavanlaisen jaottelun:

*kalenterit, ajanhallinta

*kuvat, videot, esitykset /jakaminen

*vertaisverkot, verkkoyhteisöt, verkostot

*yhteisöllinen tuottaminen

*virtuaalimaailmat

*blogit ja microblogit

*pikaviestimet

*kommunikaatio ja tiedonvälitysvälineet

*sosiaaliset pelit

*social shopping

*verkkoympäristöt

Ilmassa on paljon kysymyksiä vailla vastausta. Kehityksen kannalta on olennaista keskeneräisyyden sietokyky, josta Anne Rongas mainitsi viime kevään ITK-päivien yhteydessä.

Itse kannatan visioiden rinnalle rohkeita kokeiluja ja puskaradion rummutusta. Varatkaa itsellenne myös aikaa kokeiluille, sillä niiden kautta löytyvät käytänteet.

Wednesday, December 5, 2007

VERKKOKOKEITA


Joulunaluskiireiden keskellä kokeilin verkkokoetta perinteisen kokeen rinnalla. Kokeilu osoitti, että ohjelma soveltuu varsin hyvin sanakokeen, mutta ei niinkään summatiivisen kokeen pitämiseen. Sen osalta haasteensa asettaa käännöslauseiden arviointi. Jos lause on muodollisesti oikein, mutta piste puuttuu kone tulkitsee sen vääräksi. Perinteiset abc- ja aukkotestit sen sijaan toimivat loistavasti.

Voit valita kolmen näkymävaihtoehdon väliltä:
-pisteet (prosentteina)
-pisteet ja oikea vastaus
-pisteet, oikea vastaus ja valittu vastaus

Kone arvostelee suoritukset ja toimittaa tiedon sähköpostiisi. Viestistä näet oppilaan tuloksen ja hänen alkuperäisen vastauksensa.

Sunday, December 2, 2007

VALMISTA MATERIAALIA

Opetushallitus on julkaissut saksan ja ranskanopettajien iloksi materiaalia.

Saksankielisessä "Gartenzwergabenteuer - Puutarhatonttuseikkailu"-pelissä seikkaikkaillaan Saksan, Itävallan ja Sveitsin kaupungeissa. Peli on suunnattu muutaman vuoden saksaa lukeneille peruskoulun oppilaille ja siinä kerrataan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Maantuntemusta mukavassa muodossa.

Ranskankielisille oppilaille tarjoutuu mahdollisuus tutustua Ranskan kieleen ja kulttuuriin "France Adventures - Ranska seikkailut"-pelin avulla. Pääset vierailemaan ja testaamaan kielitaitoasi Ranksan kaupungeissa. Materiaali tukee mainiosti kuullunymmärtämistä.

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT

Iso joukko asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneita osallistujia kokoontui 29.-30.11.2007 viidennettä kertaa järjestettäville valtakunnallisille virtuaaliopetuksen päiville Helsinkiin. Laajasta ohjelmatarjonnasta kukin keräsi itselleen oman ohjelmatarjottimensa.

Seminaarin alun puheenvuorot voi katsella OPH:n sivuilta (vaatimuksena MediaPlayer 9-versio). Varsinaisen seminaariohjelman rinnalla osallistujat pystyivät kirjoittamaan kommenttejaan blogiin ja Vimpa-jaikuun.

Erityisesti Jaiku osoitti näppäryytensä, sillä samalla kun osallistui yhteen, pystyi luomaan yleissilmäyksen toisen jaikulaisen kommenttien kautta seminaarin rinnakkaiseen työpajaan. Mielellään olisi ollut kuulemassa usempaakin luentoa.

Kantavana teemana päivillä oli opetuksen murros. Tekniikka kehittyy ja tarjoaa uusia ulottuvuuksia, mutta myös haasteita nykypäivän opetukselle. Opettajien pedagoginen ammattitaito on kuitenkin edelleen yksi kehityksen kulmakivistä.

Jotta opettajat kykenevät vastaamaan päivän haasteeseen on heillä oltava siihen välineet. Ilman välineitä ei uusia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä voi kokeilla ja ilman kokeiluja ei voi kehittyä. Muun muassa Helsingin kaupungin opetustoimen visiossa vuodelle 2011 esitetään esitystekniikka ja tietokoneita joka luokkaan, sekä siitymistä tietokoneluokista kannettaviin koneisiin ja langattomiin verkkoihin. Hienoa! Visioiden toteutuminen vaatii kuitenkin kunnanisien myötämielistä ja avokätistä suhtautumista, opettajien kouluttamista ja innostamista, sekä uudisraivaaja mieltä kohdata tulevaisuus.

Oppijan näkökulmasta katsottuna tiedonhallintataidot (verkkoetiikka ja tiedon luotettavuuden arviointi) sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaidot (oppimisen kolme metaforaa: tiedonhankinta, osallistuminen ja tiedontulkinta (Hakkarainen&Paavola 2007) sekä medialukutaito) ovat erityisen tärkeitä tulevaisuuden oppijan taitoja.

Sosiaalisessa mediassa piilee tulevaisuuden voimavara. Lähde, josta opettajat voivat ammentaa yhteisöllisesti tietotaitoa, asiantuntijuutta ja sisältöä sekä välineitä omaan työhönsä. Asiaa valottivat konkreettisin ja selkein esimerkein aineenopettaja ja opinto-ohjaaja Anne Rongas, Kotkan aikuislukiosta ja sovellussuunnittelija Jari Sjölund, Turun Normaalikoulusta omassa elävässä ja mielenkiintoisessa esityksessään "Sosiaalinen web oppimisen tukena: mahdollisuudet ja haasteet käytännön esimerkein".

Seminaarin hienosta toteutuksesta kiitos Opetushallitukselle ja sen yhteistyötahoille! Paitsi, että seminaari toimii tiedonjakamistarkoituksessa, toimi se myöskin asiasta innostuneiden tapaamispaikkana ja motivaation lähteenä.